Initiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid

in de diamantnijverheid

Deze premies zijn van toepassing op de werkgevers, de diamantarbeid(st)ers en de leerlingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

 1. De werkgevers kunnen een industriële leerovereenkomst (afgesloten na 01/01/2008), bedoeld bij de Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst afsluiten.  Van het Fonds kunnen zij volgende tewerkstellingspremies ontvangen:
  Na 3 maanden tewerkstelling:1000€
  Na 1 jaar tewerkstelling:1000€
  Na aanwerving met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:1000€

  (Vanaf 01/09/2016 kunnen er geen industriële leerovereenkomsten meer worden afgesloten).
 2. De werkgevers kunnen een bijzondere scholingsovereenkomst (afgesloten na 01/01/2008) afsluiten.  Zij ontvangen dan een tewerkstellingspremie van:
  Bij het begin van de overeenkomst:1000€
  Na 1 jaar tewerkstelling:
  1000€
  Na aanwerving met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:1000€
 3. De werkgevers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur  (vanaf 2008) afsluiten met een jongere die een diamantvakschool heeft verlaten na het volbrengen van de leerplicht, zullen een tewerkstellingspremie ontvangen bij de eerste indiensttreding:
  Bij aanwerving met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:750€
  Na 3 maanden tewerkstelling:1000€
  Na 6 maanden tewerkstelling750€
 4. De werkgevers kunnen een jongere tewerkstellen die een diamantvakschool heeft verlaten en waarvoor een aanvullende scholingsovereenkomst werd afgesloten.  Zij kunnen volgende vergoedingen ontvangen:
  Bij aanvang van het contract:750€
  Na aanwerving met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:1000€
  Na 3 maanden tewerkstelling:750€
 5. De werkgevers kunnen een werknemer in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur nadat deze werknemer een individuele beroepsopleiding heeft genoten in het bedrijf zelf.  Hier zijn volgende financiële tussenkomsten voor voorzien:
  Bij aanwerving met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:1000€
  Na 6 maanden tewerkstelling:1500€

Hoe aanvragen?

De werkgevers die aanspraak kunnen maken op één van deze tewerkstellingspremies dienen deze aan te vragen aan het Fonds voor de Diamantnijverheid.

U kan het formulier downloaden:

Aanvraagformulier tewerkstellingspremie

Deze aanvragen dienen vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken:

 • een kopie van de industriële leerovereenkomst.
 • een kopie van de bijzondere scholingsovereenkomst.
 • een getuigschrift van de diamantvakschool of een afschrift van het contract van de individuele en/of collectieve beroepsopleiding.