Antidiscriminatie in de diamantnijverheid

Waarom is non-discriminatie belangrijk?

  • Wie zich laat leiden door stereotypen en vooroordelen ziet veel talent over het hoofd. Wat telt zijn persoonlijke kwaliteiten, motivatie, inzet en competenties van elk individu.
  • Met een divers personeelsbeleid bouwt de werkgever aan een sterk imago. Dit is een essentieel onderdeel van duurzaam ondernemen en dus belangrijk voor klanten, personeel, beleggers bij hun keuzes.
  • Een niet-discriminerend beleid dat iedere medewerker echte kansen biedt creëert een open sfeer waarin trouwe medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven.
  • En dan is er de wet:
  1. het Vlaams decreet van 8 mei 2002 betreffende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt (evenredige participatiedecreet, B.S. 6 april 2007)
  2. de nieuwe wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (genderwet, B.S. 30 mei 2007)
  3. de nieuwe wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet, B.S. 30 mei 2007)
  4. de nieuwe wet van 30 juli 1981 ter bestraffing van sommige door racisme of xenofobie ingegeven daden (antiracismewet, B.S. 30 mei 2007)

Deze wetten zijn van kracht sinds 9 juni 2007.

Vormen van discriminatie – directe en indirecte discriminatie

Er is sprake van directe discriminatie wanneer “de situatie zich voordoet waarbij iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie” en dit rechtstreekse onderscheid niet gerechtvaardigd kan worden overeenkomstig de wet.

Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer “de situatie zich voordoet waarbij een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen” en dit onrechtstreekse onderscheid niet gerechtvaardigd kan worden overeenkomstig de wet.

De antidiscriminatiewetgeving – met federale wetten, decreten en ordonnanties – spreekt over 19 zogenoemde ‘beschermde criteria’: de 5 ‘raciale criteria’: zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst (Joodse oorsprong) en nationale of etnische afstamming; handicap; geloof of levensbeschouwing; seksuele geaardheid; leeftijd, vermogen (of financiële middelen); burgerlijke staat; politieke overtuiging; syndicale overtuiging; gezondheidstoestand; een fysieke of genetische eigenschap; geboorte; sociale afkomst; geslacht; taal.

Concrete acties door het Fonds voor de Diamantnijverheid

Opname van een sectorale gedragscode in het arbeidsreglement.

Ondernemingen behorende tot natuurlijke en rechtspersonen werkzaam in het paritair comité 324 en met een erkende werkplaats die deze sectorale gedragscode onderschrijven: • Verbinden zich ertoe elke vorm van discriminatie naar sekse, vermeend ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk te weigeren. • Verbinden er zich toe de noodzakelijke inspanningen te leveren om voor iedereen gelijke en neutrale kansen te waarborgen bij instroom, ontwikkeling en doorstroom, etc • Verbinden zicht er toe een divers samengestelde onderneming op een objectieve manier te beogen. • Verbinden er zich toe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en, indien nodig, te bestrijden. • Verbinden er zich toe klanten mee te delen dat zij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. • Verbinden er zich toe een kwaliteitsdienst te leveren die beleefdheid, objectiviteit en onpartijdigheid inhoudt in het belang van de externe en interne klant, in naleving van onderhavige code.

Basiscursus diamantslijpen i.s.m. VDAB

In het kader van de instroom van jonge werkkrachten in de sector organiseerde het Fonds samen met VDAB basiscursussen. Kansengroepen konden deelnemen aan de selectieprocedures en opleiding en effectief instromen in de sector.

Het blijft de betrachting dit in de toekomst te herhalen.

Toekennen van stageplaatsen aan leerlingen van het SLM

Deze actie heeft het karakter van een te bereiken streefdoel.

Het leerplan voor de leerlingen van het 6de en 7de jaar in de richting diamantbewerking voorziet stages in een bedrijf. Indien voldaan wordt aan minimumeisen inzake kennis, vaardigheden, attitude moet het de bedoeling zijn stageplaatsen anoniem toe te kennen en dus af te zien van enige voorafgaande selectie.

Hoe als werkgever er werk van maken?

Werving:

De recrutering verloopt volgens een objectieve procedure waarbij het beoordelen van resultaten steeds op grond van objectieve criteria gebeurt.

Evaluatie:

Beoordelingen gebeuren steeds los van elk vooroordeel op basis van vooraf opgestelde, objectief bepaalde procedures.

Carrière

Het doorgroeien naar een nieuwe functie wordt enkel en alleen beoordeeld op basis van de geleverde prestaties en verworven competenties, vrij van elk vooroordeel tav de persoon.

Nuttige tips om in de praktijk aan de slag te gaan

http://www.ediv.be/index.php?lang=nl

Melding van discriminatie

https://www.unia.be/nl/discriminatie-melden