Sluiting van ondernemingen

In geval van sluiting van een onderneming wordt aan de ontslagen werknemers een sluitingspremie toegekend wanneer de onderneming gemiddeld ten minste 20 werknemers heeft tewerkgesteld gedurende het kalenderjaar dat de sluiting voorafgaat.  Deze premie is verschuldigd door de werkgever maar wordt, wanneer deze laatste in gebreke blijft, door het Fonds overgenomen.

Voor alle ondernemingen (ook die minder dan 20 werknemers hebben tewerkgesteld) geldt dat, wanneer de werkgever, bij sluiting van de onderneming (bv. faling), zijn financiële verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt, de achterstallige lonen en contractuele vergoedingen worden uitbetaald door het Fonds.

Ter financiering zijn de werkgevers van de diamantnijverheid en –handel wettelijk verplicht de verschuldigde bijdragen aan onze instelling af te dragen.

De bijdragen ter financiering van het Fonds voor sluiting van ondernemingen voor het jaar 2021 dienen als volgt berekend te worden:

voor de werkgevers die gedurende 2021
gemiddeld ten minste twintig werknemers hebben tewerkgesteld:
0,18% op het totaal van de aangegeven brutolonen voor elke arbeider en/of leerling die zij in hun onderneming hebben tewerkgesteld in de loop van het jaar 2021

OF

voor de werkgevers die gedurende 2021
gemiddeld minder dan twintig werknemers hebben tewerkgesteld:
0,13% op het totaal van de aangegeven brutolonen voor elke arbeider en/of leerling die zij in hun onderneming hebben tewerkgesteld in de loop van het jaar 2021

Brutolonen zijn de lonen die in aanmerking komen voor het berekenen van de sociale zekerheidsbijdragen aan 108% (arbeiders).

Het gemiddeld aantal werknemers tewerkgesteld tijdens 2021, wordt berekend door het aantal werknemers, aangegeven op einde van “elk” kwartaal van 2021, op te tellen en, door dit totaal aantal te delen door het aantal kwartalen van 2021 waarvoor een aangifte bij de RSZ werd ingediend.  Indien het bedrijf ophoudt te bestaan voor het einde van een kwartaal, wordt, voor dit kwartaal, het aantal werknemers genomen in dienst op datum van stopzetting.