Initiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid

in de diamantnijverheid (vanaf 2020)

Bij beslissing van de raad van beheer d.d. 12 december 2019 worden de financiële middelen vanaf 01/01/2020 als volgt aangewend:

  1.  De werkgevers die een bijzondere scholingsovereenkomst afsluiten, overeenkomstig de bepaling van de CAO van 13/11/2019 zullen een tewerkstellingspremie ontvangen.
  2. De werkgevers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur afsluiten met een jongere die een diamantvakschool heeft verlaten, na het volbrengen van de leerplicht, zullen bij de eerste indiensttreding, een tewerkstellingspremie ontvangen.
  3. De werkgevers die een jongere tewerkstellen die een diamantvakschool heeft verlaten en waarvoor een aanvullende scholingsovereenkomst wordt afgesloten ontvangen een tewerkstellingspremie.
  4. De werkgevers, die een werknemer in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur nadat deze werknemer een individuele beroepsopleiding heeft genoten ontvangen een tewerkstellingspremie.

De premies bedragen:

1900,00 EURbij aanwerving als arbeider
2900,00 EURna 6 maanden tewerkstelling bij de werkgever
3900,00 EURna 1 jaar tewerkstelling bij de werkgever
Algemene bepalingen

De werkgevers die aanspraak kunnen maken op één van deze tewerkstellingspremies dienen deze schriftelijk aan te vragen aan het Fonds voor de Diamantnijverheid. Deze aanvragen dienen vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken:

  • een kopie van de bijzondere scholingsovereenkomst;
  • een getuigschrift van de diamantvakschool of een afschrift van het contract van de individuele en/of collectieve beroepsopleiding;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De diensten van het Fonds zullen controle uitoefenen over de naleving van de gestelde voorwaarden en alle ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

Het Fonds voor de Diamantnijverheid kan, om budgettaire redenen, te allen tijde de modaliteiten en de tewerkstellingspremies aanpassen.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier tewerkstellingspremie aan WG vanaf 01-01-2020 (pdf)