wedstrijdreglement

Artikel 1: Inrichter

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die verbonden is aan de enquête ‘werkbaar en wendbaar werk’ van het Fonds voor de Diamantnijverheid. Het Fonds voor de Diamantnijverheid is een rechtspersoon (KBO nummer 0416.381.705) met maatschappelijke zetel te Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen (verder: het Fonds).

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden
 1. Iedere arbeider in de diamantnijverheid kan deelnemen die zijn vakantiegeld ontvangt van de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Minderjarigen mogen niet deelnemen.
 2. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan het Fonds voor de deelname.
 3. Een deelnemer die niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet kan geen prijs winnen. Indien een deelnemer een prijs wint en deze deelnemer niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden dan vervalt automatisch het recht op die prijs.
Artikel 3: Wedstrijdverloop

De deelnemer wordt gevraagd om een antwoord op een kennisvraag te geven. Indien er meerdere deelnemers het juiste antwoord insturen dan wordt de winnaar bepaald door een schiftingsvraag. Indien meerdere deelnemers het juiste antwoord insturen en een gelijk antwoord op de schiftingsvraag dan wordt de winnaar gekozen door loting.

Artikel 4: Prijzen
 1. De prijs is beperkt tot enkel de prijs zoals hierboven nader omschreven. Bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs worden niet verleend of toegekend door het Fonds.
 2. De prijs betreft een geschenkbon van het merk BONGO “Relaxweekend met Diner” of equivalent. De geldigheid van de geschenkbon kan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
 1. Het Fonds is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname.
 2. Het Fonds is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van de prijs indien de deelnemer onvolledige of onvoldoende contactgegevens doorgaf bij de deelname. Indien de prijs niet kan worden bezorgd aan de winnaar dan kan het Fonds beslissen om de prijs te bezorgen aan de volgende deelnemer. (de ‘runner-up’)
 3. Het Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken ontstaan bij het bezorgen van een prijs door een post of koeriersbedrijf.
Artikel 6: Privacy
 1. De persoonsgegevens doorgegeven in het kader van de wedstrijd worden verwerkt door het Fonds. De privacy verklaring van het Fonds is van toepassing op de verwerking. Deze kan worden geraadpleegd op onze website: fondsdiamant.be/privacy.
 2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming. U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Zie hiervoor de privacy verklaring.
 3. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het organiseren van de wedstrijd. Uw persoonsgegevens worden bij ontvangst van de enquête gescheiden van uw antwoorden op de enquête. Uw antwoorden op de enquête worden anoniem verwerkt. Het is bij het intrekken van uw toestemming of een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens niet mogelijk om uw antwoorden op de enquête te wissen aangezien we niet beschikken over de mogelijkheid om te achterhalen welke antwoorden van u afkomstig zijn.
 4. Alle persoonsgegevens ontvangen in het kader van de enquête worden gewist na het succesvol toekennen van de prijs. Indien er geen prijs zou kunnen worden toegekend dan worden alle persoonsgegevens verwijderd na maximaal 1 jaar na het aflopen van de termijn voor het inzenden van de enquête.
Artikel 7: Geldigheid
 1. Dit wedstrijdreglement valt onder Belgisch recht. Ieder geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
 2. Indien een deel van dit wedstrijdreglement nietig zou zijn dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere delen van dit wedstrijdreglement.